AKTUALNOŚCI
FITNESS W WEEKEND 25 – 26 STYCZEŃ

REGULAMIN CREATIVE FITNESS CLUBCREATIVE reg

& 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki osób zwanych dalej „Członkami Klubu” korzystających z usług oferowanych przez CREATIVE FITNESS CLUB z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 115, zwanego dalej „CREATIVE” lub „Klub”.

& 2
1. Aby zostać Członkiem CREATIVE należy:

• wypełnić Kartę Wpisową CREATIVE,
• wykupić indywidualną Kartę Klubową, która posiada unikalny kod przypisany do Członka Klubu,
• zapoznać się z Regulaminem oraz podpisem potwierdzić akceptację Regulaminu

2. Do korzystania z usług Klubu upoważnieni są Członkowie Klubu posiadający ważny abonament/umowę członkowską lub karnet klubowy. Zakres usług do których uprawnieni są Członkowie Klubu uzależnione są od rodzaju wykupionego ważnego abonamentu/umowy/karnetu. Rodzaje abonamentów/umów/karnetów szczegółowo określone są w obowiązującym Cenniku CREATIVE.

3. Członkami Klubu mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby które nie ukończyły 18 lat mogą zostać Członkami Klubu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. CREATIVE może nie wyrazić zgody na przystąpienie do Klubu osoby niepełnoletniej, bez podania przyczyny odmowy.

& 3

1. Członek Klubu zobowiązany jest w momencie przystąpienia do CREATIVE do wykupienia indywidualnej Karty Klubowej CREATIVE. Karta Klubowa służy do obsługi indywidualnego konta Członka Klubu w systemie informatycznym CREATIVE, w szczególności do obsługi abonamentów/umów/karnetów.

2. Uprawnienia wynikające z Karty Klubowej mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody CREATIVE. Kartą Klubową może posługiwać się wyłącznie jej właściciel. Członek Klubu nie może odstępować swojej Karty Klubowej innej osobie bez zgody CREATIVE.

3. W sytuacji stwierdzenia przekazania indywidualnej Karty Klubowej innej osobie CREATIVE może zatrzymać Kartę a Członek Klubu może zostać pozbawiony członkowstwa w CREATIVE.

4. Członkowie Klubu uprawnieni są do korzystania z usług Klubu w zakresie określonym przez rodzaj wykupionego abonamentu/umowy/karnetu oraz w okresie jego ważności, zgodnie z Cennikiem CREATIVE. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu, które nie są wykupione w ramach abonamentu/umowy/karnetu.

5. Abonamenty/umowy/karnety muszą być wykorzystane w okresie ważności, niewykorzystane abonamenty/umowy/karnety nie podlegają zwrotowi.

& 4

1. Członek Klubu oświadcza, że jej/jego stan zdrowia zezwala na korzystanie z usług Klubu tj. na korzystanie z urządzeń znajdujących się w Klubie oraz do brania udziału w zajęciach grupowych organizowanych przez CREATIVE. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego Członek Klubu zobowiązany jest poinformować o tym obsługę CREATIVE. Członek Klubu uczestniczy we wszystkich treningach na terenie CREATIVE na własną odpowiedzialność.

2. Personel CREATIVE nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych powinien zasięgnąć porady medycznej.

& 5

Członek Klubu korzystający z usług CREATIVE zobowiązany jest do:

• noszenia w trakcie treningów odzieży sportowej, czystego, krytego zmiennego obuwia sportowego oraz korzystania z ręcznika podczas ćwiczeń,

• noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe,

• przestrzegania czystości oraz powszechnie przyjętych norm zachowania się,

• powstrzymywania się od zachowań mogących zakłócić korzystanie z usług CREATIVE przez inne osoby lub działań mogących spowodować uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń CREATIVE,

• przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w zamykanych na kluczyk szafkach udostępnianych przez CREATIVE, CREATIVE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych, CREATIVE zwraca się z prośbą o nie wnoszenie wartościowych przedmiotów na teren Klubu,

• zapoznania się przed rozpoczęciem ćwiczeń z instrukcjami na urządzeniach lub w przypadku braku instrukcji zwrócenie się bezpośrednio o informacje dotyczące zasad użytkowania urządzeń do pracownika siłowni lub personelu Klubu, a w przypadku braku dostępu do tych osób wstrzymanie się z rozpoczęciem treningu,

• zapoznania się przed rozpoczęciem zajęć grupowych z zasadami korzystania z zajęć, a także do wykonywania ćwiczeń zgodnie z zaleceniami instruktora,

• do użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, do wykonywania ćwiczeń bezpiecznie tzn. z odpowiednio dostosowanych obciążeniem, do odkładania sprzętu po zakończeniu treningu w wyznaczonym miejscu,

• do sprawdzenia urządzenia przed ćwiczeniem oraz zgłoszenia ewentualnych usterek obsłudze CREATIVE,

• podporządkowania się zarządzeniom CREATIVE, a także zaleceniom trenerów i obsłudze CREATIVE,

• niewprowadzania dzieci na siłownię lub sale ćwiczeń za wyjątkiem zajęć przeznaczonych dla dzieci.

& 6

Na terenie CREATIVE obowiązuje zakaz: wnoszenia, spożywania oraz sprzedawania alkoholu, środków odurzających, narkotyków; wnoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych, wprowadzania zwierząt; wnoszenia na teren CREATIVE urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; wnoszenia na sale fitness i siłownie szklanych butelek i innych szklanych przedmiotów a także napojów w niezabezpieczonych butelkach; palenia papierosów na terenie CREATIVE za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

& 7

1. CREATIVE zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Członka Klubu bez podania przyczyny. W tym przypadku CREATIVE zobowiązuje się do zwrotu części abonamentu/umowy/karnetu, który nie został wykorzystany przez Członka Klubu.

2. CREATIVE zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Członka Klubu lub przyjęcia klienta bez podania przyczyny.

3. CREATIVE ma prawo zabronić wstępu do Klubu osobie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, a także osobie bez odpowiedniego stroju sportowego a w szczególności czystego zmiennego obuwia sportowego.

& 8

Członek klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu znajdujących się w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczenia lub inne szkody wyrządzone na terenie CREATIVE. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

& 9

1. Klub CREATIVE jest otwarty 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem niektórych dni świątecznych uznanych ustawowo jako dni wolne od pracy.

2. CREATIVE zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Członkowie Klubu będą poinformowani w terminie wynikającym z powstałych okoliczności.

& 10

Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania CREATIVE o wszelkich zmianach danych osobowych, a w szczególności adresów korespondencyjnych, adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonów.

& 11

CREATIVE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Cennika oraz harmonogramu zajęć grupowych za zgodą Członków Klubu. O wszelkich zmianach dotyczących Regulaminu, Cennika oraz harmonogramu zajęć Członkowie Klubu będą powiadomieni niezwłocznie poprzez przesłanie aktualizacji na adresy e-mail lub poprzez umieszczenie aktualizacji na stronie internetowej CREATIVE.

& 12

Oświadczam, że zapoznałam ( -em ) się z niniejszym Regulaminem Korzystania z Usług oraz akceptuję Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania, co poświadczam podpisem pod niniejszym Regulaminem.


data imię i nazwisko Członka Klubu podpis Członka Klubu

 

POBIERZ W PDF